Komunikat dla rodziców, uczniów i dzieci 

w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

Informuję, ze rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach odbędzie się dnia 1 września 2021 roku (tj. środa).

Uczniowie spotykają się w klasach z wychowawcami (poniżej zamieszczony wykaz).

Uczniom klasy I oraz dzieciom z oddziałów przedszkolnych może towarzyszyć jeden rodzic/prawny opiekun.

Uczniów oraz rodziców obowiązują w tym dniu również wytyczne MEiN, MZ, GIS dla szkół podstawowych tj. ogólne zasady:

Ogólne zasady dla szkół i placówek:

Szczepienie ? rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.

Dezynfekcja ? przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Dystans ? minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

Higiena ? częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka ? w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

Wietrzenie ? przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

Dowozy uczniów bez zmian tak jak w roku ubiegłym.

W autobusie obowiązują maseczki oraz dezynfekcja.

Świetlica szkolna dla dzieci szkolnych rozpoczyna swoją działalność od 02.09.2021 r.

Podręczniki, ćwiczenia są bezpłatne dla uczniów klas od I do VIII z wyłączeniem podręczników do nauki religii. W klasach są przygotowane podręczniki, ćwiczenia wszystkie, które dotychczas dostarczyło wydawnictwo. Proszę więc o zabrania ze sobą plecaków lub toreb.

Wszystkie pozostałe informacje wychowawcy przekażą w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

Dyrektor Szkoły

/-/Małgorzata Wąsiewicz


Najważniejsze wskazówki dla rodziców w związku z powrotem uczniów do szkół i placówek.


Szanowni Państwo,

po licznych  konsultacjach w sprawie zakrywania nosa i ust na terenie szkoły, informuję,
że nadal  obowiązuje wszystkich noszenie  maseczek/przyłbic. 

 Obowiązek noszenia maseczki nie dotyczy jedynie:

  • dzieci do czwartego roku życia,
  • osób, które podróżują autami osobowymi i mieszkają razem lub korzystają z jednego pojazdu,
  • osób, które mają problemy z oddychaniem,
  • osób, które są niezdolne do samodzielnego zakrycia i odkrycia nosa i ust.

Obowiązek ten nie jest niczym nadzwyczajnym. Należy stosować się do niego w wielu innych miejscach i instytucjach życia publicznego. Zakrywanie nosa i ust, zachowywanie dystansu, przestrzeganie higieny osobistej, dezynfekowanie i mycie rąk oraz wietrzenie sal
i korytarzy, to działania, które są wdrożone w szkole, wyłącznie po to, aby ograniczyć ewentualne zachorowania, a tym samym umożliwić  uczniom naukę w trybie stacjonarnym. Organizacja pracy w szkole oraz warunki szkolne wymuszają na wszystkich uczniach
i pracownikach szkoły przestrzeganie obowiązku noszenia maseczek/przyłbic na korytarzach, klatce schodowej, w toaletach.

        Pragnę również zauważyć, że nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa w salach lekcyjnych, po zajęciu przez uczniów miejsc w klasie. Jednak te osoby (jeśli tak postanowią ich rodzice) oraz pozostali pracujący w szkole, którzy czują się bardziej zagrożeni, mogą mieć założoną maseczkę/przyłbicę również w klasie podczas zajęć.

        Uczniowie, którzy mają kłopoty z oddychaniem lub inne problemy zdrowotne, które uniemożliwiają zakrywanie nosa i ust, są zobowiązane do przedłożenia w sekretariacie szkoły zaświadczenia lekarskiego.

 Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zmienia zasady zakrywania nosa i ust. określa  nowe zasady noszenia maseczek.

Rozporządzenie przewiduje w całym kraju obowiązek zakrywania nosa i ust, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego m.in. w środkach publicznego transportu zbiorowego, w obiektach handlowych oraz w miejscach ogólnodostępnych ? chyba, że będzie zachowana odległość 1,5 m. Z obowiązku tego nie są już zwolnione osoby ze względu na stan zdrowia. Obecnie zwolnione są tylko osoby, która nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim oraz mające trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Szkoły

/-/ Małgorzata Wąsiewicz

Tomice, 11.09.2020 r.

Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach w okresie pandemii koronawirusa COVID -19


Szanowni Rodzice, Prawni Opiekunowie,

w załączeniu przesyłam do Państwa list Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie możliwości zainstalowania aplikacji ProteGO Safe. Bardzo proszę o zapoznanie się z listem oraz podjęcie decyzji czy Państwo skorzystają z propozycji.

Dyrektor Szkoły

/-/Małgorzata Wąsiewicz